Kleinschalige BorderCollie Kennel en meer ...A small BorderCollie Kennel and more ...Ein kleines BorderCollie Zucht und mehr ...

Visie/Vision

Gepubliceerd op 25 januari 2016 07:01

Ik vind het belangrijk om over het fokken een bepaalde visie te hebben en deze wil ik graag met jullie delen.

Elke match die ik in mijn toekomstige lijn maak is niet om het ras te vermeerderen, maar om een aanvulling te zijn op wat ik zie als het ras Border Collie. Onder het kopje Border Collie kun je zien wat ik daaronder schaar.

Ik zie graag dat elke fokteef of dekreu die ik gebruik:

  • volledig is getest op HD, oogtesten (inclusief CEA_PRA en glaucoom), MDR-1, TNS, CEA_CH, IGS en NCL5 of er moeten duidelijke bewijzen zijn die aantonen wat de resultaten zijn van de ouderdieren. Echter het moet getest zijn.
  • qua karakter, stabiel en volwassen genoeg zijn.
  • moeten FCI-shows of door rasvereniging functioneel exterieur met minimaal een voldoende hebben afgelegd, aanlegtesten, sporten.

Daarnaast fok ik niet voor een ander, maar vooral voor onszelf en vanuit elke combi zal er een pup dan ook bij ons blijven. Dit betekent dat ik met veel zorg de lijnen uitzoek en probeer op een verantwoordelijke manier te fokken. Het liefst dat alle partijen (fokteef-eigenaar, dekreu-eigenaar, BCCN en door de eigenaren gewenste instanties) erachter staan.

En ik monitor het nest en de pups op gebied van gezondheid, gedrag. Niet alleen in het kader van het ras, maar ook vanwege mijn eigen fokvisie dat het nodig is. Dit betekent dat op de respectievelijke leeftijden van 1-3-6 jaar, de pups getest worden officieel op ECVO en glaucoom, en op de leeftijd van 2 jaar officieel op HD en onofficieel op ED/SD. Deze kosten zullen voor rekening van de pupkoper zijn.

---

I think it's important to talk about breeding a certain view and i would like to share with you.

Every match I make my next line is not to propagate the race, but to complement what I see as the Border Collie breed. Under the heading Border Collie can tell you that I scissors underneath.

I like to see that each breeding female or stud that I use:

  • has been fully tested on HD, eyetesting (including CEA_PRA and glaucoma), MDR-1, TNS, CEA_CH, IGS and NCL5 whether there is clear evidence should be showing what the results of the parent. However, it must be tested.
  • in character, are stable and mature enough.
  • must FCI shows or breed functional conformation at least have passed a sufficient aptitude tests, sports.

I also do not breed for another, but mainly for ourselves and from each combination a puppy will therefore stay with us. This means to research the lines with care and try to breed responsibly. Ideally, all parties (breeding female owner, stud-owner, BCCN and appropriate authorities by the owners) stand behind the match.

And I also will be monitoring the nest and whelps in the field for health, behaviour. Not only for the sake of the breed, but also because it is my Vision as a breeder it is necessary. This means at the age of 1-3-6 years, the whelps will be officially tested for the eyes and glaucoma, and at the age of 2 year officially tested for HD and unofficially tested for ED/SD. The costs will be for the puppy buyer.


«   »