Pups en Kosten/Whelps and Costs

Gepubliceerd op 25 januari 2016 07:00

De pups groeien op in huiselijke kring en zullen als ze het huis verlaten om naar hun eigenaar/eigenaren te gaan in bezit zijn van:

 • een stamboom (dit zal later toegestuurd worden door RvB)
 • hondenpaspoort
 • alle informatie tot onze beschikking over de ouderdieren en de pup zelf digitaal (downloadbaar)
 • een koopcontract van RvB/BCCN en Spirit Of Three fysiek
 • lidmaatschap tot de kennel-FB-groep van Spirit Of Three, maar ook nest-FB-groep
 • lidmaatschap tot het forum hier op de website
 • toegang krijgen tot een digitale bibliotheek waar veel informatie is opgeslagen
 • een knuffeltje met de nestgeur
 • voer voor de eerste paar dagen
 • een lijn en halsband van de kennel
 • getest op CEA_CH (klinisch) tussen de 7 en 8 weken
 • getiterd en op maat gevaccineerd
 • bij pups die naar het buitenland gaan of waar met 9 weken nog geen pupkoper is, zal met 12 weken een rabiësinenting ontvangen

De pup krijgt u niet gelijk mee, we krijgen beiden bedenktijd. Hierin kunnen we zowel de financiële als emotionele gevolgen overdenken. Mijn eerste zorg zal altijd de pup zijn. Als u vragen heeft, stel ze gerust. Pups mogen ook altijd weer terugkomen, ongeacht hun leeftijd.

De pups gaan weg met een koopcontract van de RvB/BCCN en Spirit Of Three. Over de prijs valt niet te onderhandelen.

Kosten voor de aanschaf van een border collie pup bij ons zijn gebaseerd op gelden die we in de ouderdier(en) hebben gestoken, oa testen en afdrachten naar Raad van Beheer, gemeente(s) en de rasvereniging BCCN, alsook de bijkomende verzorgingskosten voor de pups zelf (voer, DA-bezoeken, inentingen/titeren, afdrachten naar Raad van Beheer etc).

Ik ben groot voorstander om te titeren, dus pas ik het ook toe en ik vraag ook pupkopers om daarvoor open te staan.

Ook zal er bij een volgende nest een bepaald systeem in werking treden, waarbij ik meer vraag voor de pup, maar waarbij je bij bepaalde mijlpalen (titeren, vaccinaties, onderzoeken) een gedeelte terug kan krijgen als daaraan voldaan wordt.

Toekomstige pup-eigenaren kunnen altijd met mij in gesprek gaan en voorkeuren uitspreken, maar ik bepaal uiteindelijk in overleg naar wie de pup(s) gaan, gebaseerd op de karakters van de pups en wat men aangeeft. Ik werk niet met een wachtlijst met plaatsen, maar met een interesselijst. Bij mij staan dingen pas echt helemaal vast als een pup een forever home gevonden heeft. Ik ben diegene die altijd 1e keuze heeft, aangezien ik niet alleen het ras wil aanvullen, maar ook mijn eigen roedel wil versterken met het oog op de toekomst. Dekreu-eigenaar heeft 2e keuze, mits hij/zij daar gebruik van wil maken.

Elk nest en elke pup zullen gemonitord worden, in het kader van het ras, de populatie (statistische gegevens), op gebied van ziektes/aandoeningen en last but not least ik als fokker vind het voor mijn fokprogramma van levensbelang. Er zal daarom jaarlijks een terugkomweekend door ons georganiseerd worden.

Ik vind het erg leuk als mensen mij op de hoogte houden van de pups die bij ons geboren zijn. We zorgen al voor ze vanaf de dag dat een teef bij ons binnenkomt, alle loopsheden van de teef, de match, de dekking, de dracht, de geboorte, de nestperiode en we blijven ons daarna ook nog zorgen maken. Samen zullen we met de eigenaar de rest van het leven van de pup zorgen maken. Ik sta ook graag klaar om mee te denken en mee te leven als het nodig is.

---

The whelps shall be raised in a homely environment and will be leaving with their new owner(s) in possession of:

 • a pedigree (will be later send by RvB)
 • a dogpassport
 • all information in our possession about the parents as well as the whelp digital (downloadable)
 • a Dutch purchase from RvB/BCCN and Spirit Of Three fysical
 • membership of the kennel-FB-group of Spirit Of Three, but also the nest FB-group
 • membership to a group here on the website
 • access to a digital librairy
 • a stuffed animal with the scent of the nest
 • food for the first couple of days
 • a line and collar of the kennel
 • tested for CEA_CH (clinical) at the age between 7 and 8 weeks
 • titrated and when necessary vaccinated
 • whelps going abroad or whelps not having a forever home, will be vaccinated at 12 weeks with rabies.

The pup will not go with you straight away, we both get thinkingtime. I like you to think carefully about the financial and emotional consequences if this sweet creature is taken home. Mij first concern will always be the puppy. If you have questions, do not hesitate. Puppies can always come back, whatever age.

The pups leave with a purchase of RvB/BCCN and Spirit Of Three. The price is not negotiable.

Costs for the purchase of a border collie puppy with us based on funds that we in the older animal (s) have invested, including testing and payments to Raad van Beheer, town (s) and the breed club BCCN, as well as the additional care costs puppies themselves (food, DA visits, immunizations / titrated, payments to Raad van Beheer etc).

I am committed to titrated, so from now on I will use that and I ask also for puppy buyers to be open. 

Next litter I am going to use a certain system and ask a higher amount for purchase, so when certain milestones are met (titrated, vaccinations and tests) I can give a fixed refund back with each milestone.

Prospective puppy owners can always engage in conversation with me and tell me their preferences, but I finally decide in consultation to whom the puppies go, based on the characters of the pups and what all indicate. I do not work with a waiting list with 1st or 2nd choice. I'm the only one who always has 1st choice, as I not only want to complete the race, but I also want to strengthen my own pack. In the framework for the future. The stud dog owner has always 2nd choice, provided he/she wants to make use of it.

Every nest and every whelp will be monitored, framed by the breed, population (statistical data), diseases and conditions and last but not least I as a breeder from the breeding point of view I feel it is manditory. Therefor each year there will be a reunion weekend organized by us.

I very much enjoy it if people keep me posted about the whelps born with us. We are taking care of them from the day a bitch enters our lives, every heat, the match, the pregnancy, the birth, the nest period and we keep caring. Together with the owner we care for the rest of the life of a whelp. I am always willing to think along when needed.

---

 

 

 

 


 »